پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانمدیریت محلول پاشی98/8/14 1398/8/20

پایان هر سال زراعی، شروع سال زراعی جدید است. اگر سال جدید را خوب شروع کرده و به درختان رسیدگی شود نوید این را می دهد که سال جدید سال خوبی از لحاظ محصول خواهد بود. در چند سال اخیر با بحث آب و هوا مواجه هستیم. آب و هوا موضوعی است که کنترل آن دست ما نیست. ما فقط می توانیم در مورد مسائلی که تحت کنترل ما هست، همچون مدیرت مطلوب باغ، تصمیم گیری و عمل کنیم. مدیریت مطلوب باغ شامل تغذیه مطلوب، آبیاری مطلوب و مدیریت به زراعی می باشد. تغذیه در گیاهان به دو صورت تغذیه خاکی و محلول پاشی انجام می شود. محلول پاشی از روش های تکمیل کننده مصرف خاکی کودها می باشد. گاهی ما نیاز داریم خیلی سریع یک یا چند عنصر غذایی را در اختیار گیاه قرار دهیم، محلول پاشی این امکان را برای ما فراهم می کند. همیشه باید قبل از مشاهده علائم کمبود به فکر تامین عناصر غذایی برای گیاه باشیم.جلسه : 1398/06/12 تغذیه قبل از برداشت 1398/6/16

ازت اصلی ترین عنصر در رشد درختان پسته می باشد و با توجه به اینکه قسمت عمده ای از مغز پسته پروتئین است(20%) لذا کمبود این عنصر کمیت و کیفیت محصول پسته را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.محلول پاشی روی و بور پس از برداشت98.6.5 1398/6/14

پایان هر سال زراعی، شروع سال زراعی جدید است. اگر سال جدید را خوب شروع کرده و به درختان رسیدگی شود نوید این را می دهد که سال جدید سال خوبی از لحاظ محصول خواهد بود. در چند سال اخیر با بحث آب و هوا مواجه هستیم. آب و هوا موضوعی است که کنترل آن دست ما نیست. ما فقط می توانیم در مورد مسائلی که تحت کنترل ما هست، همچون مدیرت مطلوب باغ، تصمیم گیری و عمل کنیم. مدیریت مطلوب باغ شامل تغذیه مطلوب، آبیاری مطلوب و مدیریت به زراعی می باشد. تغذیه در گیاهان به دو صورت تغذیه خاکی و محلول پاشی انجام می شود. محلول پاشی از روش های تکمیل کننده مصرف خاکی کودها می باشد. گاهی ما نیاز داریم خیلی سریع یک یا چند عنصر غذایی را در اختیار گیاه قرار دهیم، محلول پاشی این امکان را برای ما فراهم می کند. همیشه باید قبل از مشاهده علائم کمبود به فکر تامین عناصر غذایی برای گیاه باشیم.جلسه : 1398/05/022 ناخندانی میوه پسته 1398/6/14

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده ایم که در جلسه مخالف نداشته‎اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت‎های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.