پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


آمار گمرک 1398/5/22

بر اساس آمار گمرک ایران

در تیر ماه 98 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                 3060  تن

ناخندان                 1127   تن

مغز                      520    تن

مغز سبز                185   تن

سایر                      80    تن

جمع                  4972   تن

پسته صادر شده در تیر ماه سال جاری و سالهای قبل

در تیر ماه  98    4970   تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  97    5590   تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  96    2730   تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  95   6130    تن پسته صادر شده است          .

در تیر ماه  94   5470   تن پسته صادر شده است          .

پسته صادر شده از اول مهر ماه  تا پایان تیر ماه در سالهای زیر

از اول مهر 97 تا پایان تیر ماه  98          38400 تن

از اول مهر 96 تا پایان تیر ماه  97          128850 تن

از اول مهر 95 تا پایان تیر ماه  96          113900 تن

از اول مهر 94 تا پایان تیر ماه  95          127000 تن

از اول مهر 93 تا پایان تیر ماه  94          153200 تن

پسته صادر شده از اول مهر 97 تا پایان تیر ماه  98 به تفکیک       

خندان                     28810  تن

ناخندان                     2370   تن

مغز                           5460  تن

مغز سبز                     1040    تن

سایر                         720     تن

جمع                       38400 تن