پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته


قیمت پسته 1398/8/8

بر اساس آمار گمرک ایران

در مهر ماه 98 پسته صادر شده به تفکیک به شرح زیر بوده است

خندان                  8815   تن

ناخندان                 825    تن

مغز                       527    تن

مغز سبز                  6      تن

سایر                     533     تن

جمع                  10706   تن

پسته صادر شده در مهر ماه سال جاری و سالهای قبل

در شهریور ماه  98    10706   تن پسته صادر شده است          .

در شهریور ماه  97    3540   تن پسته صادر شده است          .

در شهریور ماه  96    18620    تن پسته صادر شده است          .

در شهریور ماه  95    21743     تن پسته صادر شده است          .

در شهریور ماه  94    20570   تن پسته صادر شده است          .